buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Samþykktir

  Gildandi samþykktir frá 19. júní 2018, má nálgast hér

1. gr. Heiti, heimili og hlutverk.
2. gr. Sjóðfélagar.
3. gr. Stjórn.
4. gr. Ársfundur.
5. gr. Reikningar og endurskoðun.
6. gr. Tryggingafræðileg athugun.
7. gr. Fjárfestingarheimildir og fjárfestingarstef
8. gr. Iðgjöld.
9. gr. Grundvöllur lífeyrisréttinda.
10. gr. Ellilífeyrir.
11. gr. Örorkulífeyrir.
12. gr. Makalífeyrir.
13. gr. Barnalífeyrir.
14. gr. Iðgjaldagreiðslur falla niður.
15. gr. Endurgreiðsla iðgjalda.
16. gr. Samningar um gagnkvæm réttindi.
17. gr. Tilhögun lífeyrisgreiðslna.
18. gr. Tilgreind séreignardeild Söfnunarsjóðs líf
19. gr. Séreignardeild Söfnunarsjóðs lífeyrisrétti
20. gr. Séreignardeild
21. gr. Séreignardeild
22. gr. Séreignardeild
23. gr. Séreignardeild
24. gr. Séreignardeild
25. gr. Séreignardeild
26. gr. Séreignardeild
27. gr. Séreignardeild
28. gr. Séreignardeild
29. gr. Bann við framsali og veðsetningu lífeyris.
30. gr. Málsmeðferð og gerðardómur.
31. gr. Eftirlit.
32. gr. Breytingar á samþykktum.
33. gr. Gildistaka.
Viðauki A:
Viðauki A:
Viðauki B:
Viðauki C:
Viðauki D:

 

Iðgjöld
8. gr.
 

8.1.      Iðgjald til sjóðsins skal nema að lágmarki 12% af iðgjaldastofni sbr. 8.2. Sé um launþega að ræða skiptist iðgjaldið þannig, að launþegi greiðir 4% en launagreiðandi 8%.

8.2.      Iðgjald  skv 8.1. skal reiknað af heildarfjárhæð greiddra launa og endurgjalds fyrir hvers konar vinnu, starf og þjónustu. Stofn til iðgjalds skal vera allar tegundir launa eða þóknana fyrir störf sem skattskyld eru skv. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Til gjaldstofns skal þó ekki telja hlunnindi sem greidd eru í fríðu, svo sem fatnað, fæði og húsnæði, eða greiðslur sem ætlaðar eru til endurgreiðslu á útlögðum kostnaði, t.d. ökutækjastyrki, dagpeninga og fæðispeninga. Enn fremur skal ekki telja til gjaldstofns eftirlaun. Þá skal telja til iðgjaldsstofns atvinnuleysisbætur samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar. Iðgjaldsstofn manns vegna vinnu hans við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal vera jafnhár fjárhæð skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt sbr. 59. gr. þeirra laga.

8.3.      Sjóðnum er heimilt að taka við viðbótariðgjaldi sem greitt er umfram lág­marksiðgjald samkvæmt 8.1. og 8.2. Getur því viðbótariðgjaldi verið varið til öflunar líf­eyrisréttinda í samtryggingu eða í séreign. Sé því varið til samtryggingar skal viðkomandi sjóðfélagi greiða fullt lágmarksiðgjald til samtryggingardeildar sjóðsins. Greiðsla lágmarks­tryggingar­iðgjalds og viðbótariðgjalds skal fara fram samtímis sé viðbótariðgjaldinu varið til sam­tryggingar. Slíkt viðbótariðgjald getur verið án sérstaks mótframlags.  Sjóðfélaga er heimilt að ráðstafa iðgjaldi umfram 12% af iðgjaldastofni í tilgreinda séreignardeild, enda sé gert ráð fyrir slíku í kjara- eða ráðningarsamningi sbr. 18 gr.

8.4.      Launagreiðanda ber að halda eftir iðgjöldum starfsmanna sinna og standa skil á þeim mán­aðarlega ásamt eigin iðgjaldshluta. Gjalddagi iðgjalds hvers mánaðar er 10. næsta mánaðar og eindagi síðasta dag sama mánaðar. Hafi ekki verið greitt á eindaga skal innheimta hæstu vanskilavexti sem Seðlabanki Íslands heimilar innlánsstofnunum að taka frá gjalddaga til greiðsludags. Launagreiðanda og sjálfstæðum atvinnurekanda ber að tilkynna sjóðnum ef þeim ber ekki lengur að standa skil á lífeyrisiðgjaldi þar sem þeir hafa hætt starfsemi eða launþegar þeirra látið af störfum.

8.5.      Stjórn sjóðsins er heimilt að innheimta þóknun allt að 4% af  iðgjaldi vegna inn­heimtu iðgjalda sem sjóðnum ber að innheimta í samræmi við 6. gr. laga nr. 129/1997. Heimilt er að draga þóknunina frá iðgjaldi áður en það er fært í réttindabókhald.   Feli sjóðurinn þriðja aðila, sem til þess er bær, að annast innheimtu iðgjaldanna, enda hafi ekki verið orðið við áskorunum sjóðsins um greiðslu þeirra, skal kostnaður sem af því leiðir greiddur af þeim sem innheimtan beinist að.

8.6.      Sjóðfélagar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins með öðru en iðgjöldum sínum.

8.7.      Iðgjöld sjóðfélaga sem launagreiðandi hefur sannanlega haldið eftir af launum hans, en ekki staðið skil á til sjóðsins, svo og mótframlag launagreiðandans, skal þrátt fyrir van­skilin meta að fullu til réttinda fyrir viðkomandi sjóðfélaga við úrskurð lífeyris, enda hafi sjóðnum verið kunnugt um þessi vanskil. Þó ber sjóðurinn ekki ábyrgð á réttindum sjóðfélaga vegna þeirra iðgjalda sem glatast við gjaldþrot og Ábyrgðarsjóður launa ber ekki ábyrgð á skv. 6. grein laga nr. 53/1993. (Um er að ræða stjórnarmenn og stjórnendur gjald­þrota fyrirtækis, maka þeirra og skyldmenni, skv. nánari reglum stjórnar Ábyrgðarsjóðs launa).

8.8.      Á hálfs árs fresti skal senda sjóðfélögum yfirlit yfir greidd iðgjöld vegna þeirra.  Yfir­litinu skal fylgja áskorun til sjóðfélaga að gera án tafar athugasemdir, ef vanhöld koma í ljós á iðgjaldaskilum. Sjóðurinn skal samtímis með opinberri auglýsingu skora á alla þá sem telja sig hafa greitt iðgjöld til sjóðsins á undangengnu tímabili og ekki fengið yfirlit skv. framanskráðu, að gera sjóðnum viðvart án tafar um ætluð vanskil. Hafi athugasemdir frá sjóðfélaga, staðfestar með launaseðlum, ekki borist sjóðnum innan 60 daga frá dag­setningu yfirlits og sjóðnum ekki verið kunnugt um iðgjaldakröfuna, er sjóðurinn einungis ábyrgur fyrir réttindum á grundvelli iðgjalda þessara að því marki sem þau fást greidd. Sam­hliða yfirliti þessu skal eigi sjaldnar en einu sinni á ári senda upplýsingar um áunnin og væntan­legan lífeyrisrétt sjóðfélaga, rekstur og fjárhagsstöðu sjóðsins og breytingar á sam­þykktum. Sömu upplýsingar skal senda þeim sjóðfélögum sem náð hafa ellilífeyrisaldri.  Heimilt er að skila yfirlitum til sjóðfélaga með rafrænum hætti óski þeir eftir því.
Sýna sem eina síðu
Eldri samþykktir sjóðsins.

Samþykktir frá 1. maí. 2014 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jún. 2012 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2011 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2009 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2007 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2006 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2005 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. nóv. 1999 má nálgast hér.


Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!