buy Instagram likes
escort antalya
antalya escort
agri escort elazig escort
bahis siteleri
beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

Samþykktir

  Gildandi samþykktir frá 19. júní 2018, má nálgast hér

1. gr. Heiti, heimili og hlutverk.
2. gr. Sjóðfélagar.
3. gr. Stjórn.
4. gr. Ársfundur.
5. gr. Reikningar og endurskoðun.
6. gr. Tryggingafræðileg athugun.
7. gr. Fjárfestingarheimildir og fjárfestingarstef
8. gr. Iðgjöld.
9. gr. Grundvöllur lífeyrisréttinda.
10. gr. Ellilífeyrir.
11. gr. Örorkulífeyrir.
12. gr. Makalífeyrir.
13. gr. Barnalífeyrir.
14. gr. Iðgjaldagreiðslur falla niður.
15. gr. Endurgreiðsla iðgjalda.
16. gr. Samningar um gagnkvæm réttindi.
17. gr. Tilhögun lífeyrisgreiðslna.
18. gr. Tilgreind séreignardeild Söfnunarsjóðs líf
19. gr. Séreignardeild Söfnunarsjóðs lífeyrisrétti
20. gr. Séreignardeild
21. gr. Séreignardeild
22. gr. Séreignardeild
23. gr. Séreignardeild
24. gr. Séreignardeild
25. gr. Séreignardeild
26. gr. Séreignardeild
27. gr. Séreignardeild
28. gr. Séreignardeild
29. gr. Bann við framsali og veðsetningu lífeyris.
30. gr. Málsmeðferð og gerðardómur.
31. gr. Eftirlit.
32. gr. Breytingar á samþykktum.
33. gr. Gildistaka.
Viðauki A:
Viðauki A:
Viðauki B:
Viðauki C:
Viðauki D:

Tilgreind séreignardeild Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda.

18. gr. 

18.1.     Sjóðfélaga er heimilt að ráðstafa allt að 3,5% iðgjaldi af iðgjaldastofni umfram 12% af iðgjaldastofni í tilgreinda séreignardeild sjóðsins, enda sé gert ráð fyrir slíku í kjara- eða ráðningarsamningi.

18.2.     Stjórn sjóðsins er jafnframt stjórn tilgreindu séreignardeildarinnar.

18.3.     Þeir sem óska eftir aðild að tilgreindri séreignardeild skulu tilkynna það til sjóðsins með sannanlegum hætti eftir þeim reglum sem sjóðurinn setur í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða.  Sjóðfélagar geta með sama hætti tilkynnt um að þeir óski þess að láta af greiðslum til tilgreindrar séreignardeildar og rennur iðgjald þá til samtryggingardeildar.

18.4.     Sjóðurinn skal gera breytingar á ráðstöfun iðgjalds til samræmis við tilkynnta ákvörðun sjóðfélaga samkvæmt framansögðu eins fljótt og kostur er og eigi síðar en tveimur almanaksmánuðum frá því að tilkynning berst með sannanlegum hætti.  Ákvörðun um breytingu á ráðstöfun iðgjalds til framtíðar hefur ekki áhrif á þegar ráðstafað iðgjald.

18.5.     Iðgjald sem greitt er í tilgreinda séreignardeild skal vera séreign þess rétthafa er greiðir.  Framlag í tilgreinda séreignardeild gefur ekki rétt til fyrir fram ákveðins lífeyris heldur skal útborgun úr sjóðnum vera í samræmi við inneign hvers og eins.

18.6.     Sjóðfélaga (rétthafa) er heimilt að hefja úttekt úr tilgreindri séreignardeild frá 62 ára aldri og skulu greiðslur þá dreifast að lágmarki á þann tíma sem hann á eftir fram að 67 ára aldri.  Óski rétthafi þess er heimilt að víkja frá fyrrgreindum greiðslutíma ef innistæðan er undir 500.000 kr.  Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu, 173,5 stig.

18.7.     Rétthafi, sem vegna örorku verður að hætta störfum áður en hann nær 62 ára aldri, á rétt á að fá inneign sína í tilgreindri séreignardeild greidda með jöfnum mánaðarlegum greiðslum á eigi skemmri tíma en sjö árum.  Nú er örorku­prósentan lægri en 100% og lækkar þá árleg útborgun í hlutfalli við lækkun örorku­prósent­unnar og úttektartíminn lengist samsvarandi.  Óski rétthafi þess er heimilt að víkja frá fyrrgreindum greiðslutíma ef innistæðan er undir 500.000 kr.  Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu, 173,5 stig.

18.8.     Deyi rétthafi áður en innistæða er að fullu greidd fellur hún til erfingja hans og skipt­ist milli þeirra eftir reglum erfðalaga. Láti rétthafi ekki eftir sig maka eða barn rennur innistæðan til dánarbús án takmarkana skv. 2. msl. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997.

18.9.   Stjórn sjóðsins er heimilt að bjóða upp á eina eða fleiri ávöxtunarleiðir í tilgreindri séreignardeild.  Móta skal sérstaka fjárfestingarstefnu fyrir hverja einstaka ávöxtunarleið í samræmi við 36. gr. laga nr. 129/1997.  Ef boðið er upp á fleiri en eina ávöxtunarleið tilkynnir sjóðfélagi um val milli leiða með tilkynningu til sjóðsins á því formi sem sjóðurinn ákveður.  Bjóði sjóðurinn upp á fleiri en eina ávöxtunarleið getur sjóðfélagi óskað eftir flutningi á milli ávöxtunarleiða eftir þeim reglum sem stjórn sjóðsins setur.

18.10.   Rekstur tilgreindrar séreignardeildar er fjárhagslega aðskilinn rekstri sjóðsins og annarra deilda.  Sameiginlegum kostnaði skal skipt með eðlilegum og ótvíræðum hætti milli rekstrarþátta deilda sjóðsins.  Heimilt er að varsla og reka eignasafn tilgreindrar séreignardeildar ásamt eignasafni annarra deilda sjóðsins.  Sérhver deild á þá hlutfallslegt tilkall til eignasafnsins og tekur hlutfallslega þátt í kostnaði.

18.11.

   Rétthöfum er óheimilt að framselja, veðsetja eða á annan hátt ráðstafa innistæðu eða réttindum í tilgreindri séreignardeild nema slíkt sé sérstaklega heimilað skv. lögum nr. 129/1997.

18.12.   Senda skal út yfirlit til rétthafa a.m.k. einu sinni á ári yfir ið­gjalda­greiðslur og innistæður þeirra. Hægt er að ákveða að senda út yfirlit oftar í samræmi við sam­þykktir stjórnar.

Sýna sem eina síðu
Eldri samþykktir sjóðsins.

Samþykktir frá 1. maí. 2014 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jún. 2012 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2011 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2009 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2007 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2006 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2005 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. nóv. 1999 má nálgast hér.


Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!