Samþykktir

  Gildandi samþykktir frá 19. júní 2018, má nálgast hér

1. gr. Heiti, heimili og hlutverk.
2. gr. Sjóðfélagar.
3. gr. Stjórn.
4. gr. Ársfundur.
5. gr. Reikningar og endurskoðun.
6. gr. Tryggingafræðileg athugun.
7. gr. Fjárfestingarheimildir og fjárfestingarstef
8. gr. Iðgjöld.
9. gr. Grundvöllur lífeyrisréttinda.
10. gr. Ellilífeyrir.
11. gr. Örorkulífeyrir.
12. gr. Makalífeyrir.
13. gr. Barnalífeyrir.
14. gr. Iðgjaldagreiðslur falla niður.
15. gr. Endurgreiðsla iðgjalda.
16. gr. Samningar um gagnkvæm réttindi.
17. gr. Tilhögun lífeyrisgreiðslna.
18. gr. Tilgreind séreignardeild Söfnunarsjóðs líf
19. gr. Séreignardeild Söfnunarsjóðs lífeyrisrétti
20. gr. Séreignardeild
21. gr. Séreignardeild
22. gr. Séreignardeild
23. gr. Séreignardeild
24. gr. Séreignardeild
25. gr. Séreignardeild
26. gr. Séreignardeild
27. gr. Séreignardeild
28. gr. Séreignardeild
29. gr. Bann við framsali og veðsetningu lífeyris.
30. gr. Málsmeðferð og gerðardómur.
31. gr. Eftirlit.
32. gr. Breytingar á samþykktum.
33. gr. Gildistaka.
Viðauki A:
Viðauki A:
Viðauki B:
Viðauki C:
Viðauki D:

 

Makalífeyrir.
12. gr.
 

12.1.     Nú andast sjóðfélagi sem naut elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum eða greitt hafði iðgjald til hans a.m.k. í 24 mánuði á undanfarandi 36 mánuðum og lætur eftir sig maka og á þá maki hans rétt á lífeyri úr sjóðnum.

12.2.     Láti sjóðfélagi eftir sig eitt barn eða fleiri innan 19 ára aldurs, sem hann hefur átt með eftirlifandi maka sínum, skal makalífeyrir greiddur fram að 19 ára aldri yngsta barnsins. Sama gildir ef makinn hefur á framfæri sínu barn sem sjóðfélaginn hafði áður á framfæri sínu. Kjörbarn þeirra veitir sama rétt.  Enn  fremur skal makalífeyrir veittur maka sjóðfélaga ef trúnaðarlæknir telur makann vanta 50% eða meira á fulla starfsorku, meðan það ástand varir, þó aldrei lengur en til 67 ára aldurs eftirlifandi maka.

12.3.     Stofnist réttur til makalífeyris skv. 12.1. skal fullur makalífeyrir greiddur að lágmarki í 48 mánuði og 50% makalífeyrir í 36 mánuði til viðbótar.

12.4.     Nú andast sjóðfélagi, sem uppfyllir ekki skilyrði 12.1.  um iðgjaldagreiðslutíma, og maki hans fær ekki úrskurðaðan makalífeyri samkvæmt framangreindum ákvæðum og skal makalífeyrir þá engu að síður greiddur í 24 mánuði eftir fráfall sjóðfélagans.           

12.5.     Nú lætur sjóðfélagi ekki eftir sig maka, en einstæð móðir hans, ógift systir eða annar ógiftur aðili hefur sannanlega annast heimili hans um árabil fyrir andlát hans, og er þá stjórn sjóðs­ins heimilt að greiða hlutaðeigandi makalífeyri svo sem um ekkju eða ekkil væri að ræða. Á sama hátt er sjóðstjórn heimilt að greiða sambúðarmanni eða sambúðarkonu lífeyri í sam­ræmi við ákvæði 12.4.

12.6.       Makalífeyrisréttindi eru hverju sinni 50% af elli- eða örorkulífeyrisréttindum sjóðfélagans, hvort sem gefur hærri rétt við fráfall.

12.7.     Auk áunninna  réttinda skal telja með þau réttindi sem ætla má að sjóðfélaginn hefði áunnið sér fram til  65 ára aldurs, reiknuð í samræmi við ákvæði 11.9. en þó skal aldrei miða meðal­tal réttinda við fleiri almanaksár en þau sem sjóðfélaginn hefur greitt iðgjöld. Hafi sjóð­félaginn notið örorkulífeyris úr sjóðnum skal reikna réttindi frá þeim tíma er honum var veittur örorkulífeyrir og til þess tíma er makalífeyrir er veittur, í samræmi við réttindi þau sem lögð voru til grundvallar örorkulífeyri. Veiti dauðsfall hinum eftirlifandi maka jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum sjóði skal hann því aðeins fá lífeyri úr þessum sjóði vegna ókomins tíma að hann hafi síðast greitt iðgjöld til þess sjóðs.

12.8.     Maki samkvæmt þessari grein telst sá eða sú sem við andlátið var í hjúskap eða óvígðri sambúð með sjóðfélaga, enda hafi fjárfélagi ekki verið slitið fyrir andlát sjóðfélaga. Með óvígðri sambúð er átt við sambúð tveggja einstaklinga sem eiga sameiginlegt lögheimili, eru í samvistum, eiga barn saman eða konan þunguð eða sambúðin varað samfleytt í a.m.k. tvö ár.  Heimilt er að greiða makalífeyri til aðila sem sannanlega hefur annast heimili sjóðfélaga um árabil fyrir andlát hans. Réttur til makalífeyris fellur niður, ef makinn gengur í hjónaband á ný eða stofnar til sambúðar sem jafna má til hjúskapar.
Sýna sem eina síðu
Eldri samþykktir sjóðsins.

Samþykktir frá 1. maí. 2014 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jún. 2012 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2011 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2009 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2007 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2006 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. jan. 2005 má nálgast hér.
Samþykktir frá 1. nóv. 1999 má nálgast hér.


Um sjóðinn

SL lífeyrissjóður er lífeyrissjóður ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem eiga ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign. Hann er sjálfstæður lífeyrissjóður sem ekki starfar í tengslum við stéttarfélag.

Skrifstofan

Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 til 16
SL lífeyrissjóður
Borgartún 29, 105 Reykjavík
  • KT: 450181-0489 | Banki: 101-26-19050
  • Sími: 510 7400 | Fax: 510 7401
  • Tölvupóstur: sl[hjá]sl.is
Númer samtryggingardeildar er: L015
Númer séreignardeildar er: X016
Númer endurhæfingasjóðs er: R015

Finndu okkur!

agri escort elazig escort
escort antalya
bodrum escort
ankara escort
bahis siteleri
antalya escort